Regulamin Projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie Nasz Pływacki Fyrtel

 1. „Nasz Pływacki Fyrtel” jest projektem realizowanym przez Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki a finansowanym ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
 2. Zajęcia organizowane w ramach projektu mają charakter sportowo- rekreacyjny.
 3. Zajęcia przeznaczone są wyłącznie dla osób zamieszkujących na stałe na terenie miasta Poznania w dzielnicach i każdej z dzielnic przypisana jest jedna lokalizacja:
  1) Basen Posnania obejmuje dzielnice: Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  2) Termy Maltańskie obejmują dzielncie: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  3) Pływalnia kryta Chwiałka POSiR obejmuje dzielnice: Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
 4. Zajęcia odbywają się w ściśle określonych lokalizacjach i godzinach podanych na stronie internetowej projektu www.wozp.poznan.pl. Uczestnik lub opiekun prawny/rodzic uczestnika dokonuje zapisu poprzez wypełnienie internetowego formularza zapisowego przyporządkowanego każdemu obiektowi. Zapisy odbywają się dwa razy w roku (pod koniec
  lutego i pod koniec sierpnia). Limit uczestników w grupie wynosi 10
  osób.
 5. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc tworzona jest lista rezerwowa. W przypadku zwolnienia się miejsca, osoby z tej listy maja pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach.
 6. W przypadku zajęć z ograniczoną liczbą miejsc, dwukrotna nieobecność podczas zajęć powoduje skreślenie z listy uczestników a na miejsce osoby skreślonej wpisywana jest osoba z listy rezerwowej. Osoba skreślona przez nieobecność nie może zgłosić się ponownie na zajęcia przez okres sześciu miesięcy od daty skreślenia.
 7. Uczestnik winien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie wybranego sportu.
 8. Organizator nie zapewnia stroju sportowego i akcesoriów. Każdy uczestnik powinien posiadać strój kąpielowy, klapki. Zalecane jest posiadanie czepka.
 9. Uczestnik uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych możliwości i ograniczeń.
 10. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń.
 11. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym.
 12. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 14. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.
 15. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika odpowiedzialność finansową ponosi Uczestnik.
 16. W czasie uczestnictwa w zajęciach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania bądź bycia pod wpływem alkoholu czy środków odurzających oraz palenia tytoniu a uczestników obowiązuje kultura osobista.
 17. Pełnoletni uczestnik zajęć a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic, opiekun prawny, oświadcza, że on sam lub jego dziecko jest zdrowe, nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Jeżeli dziecko/ dorosły choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia COVID 19, uczestnik/ rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach przeznaczonych na zmianę stroju na sportowy.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania się zajęć oraz regulaminu o czym poinformuje za pomocą strony internetowej i profilu na FB oraz drogą mailową.
 20. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza online i otrzymanie potwierdzenia zapisu na adres mailowy.
 21. Organizator ma prawo do wykonywania zdjęć, filmów oraz innych materiałów a uczestnictwo w zajęciach realizowanych w ramach projektu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: upublicznianie swojego wizerunku przez organizatora na potrzeby promocji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.) na potrzeby realizacji działań oraz w zakresie sprawozdawczości.
 22. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
  PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WYDZIAŁU SPORTU URZĘDU MIASTA POZNANIA W RAMACH POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO